Privacybeleid

Het doet ons genoegen dat u interesse heeft in ons bedrijf. Gegevensbescherming is zeer belangrijk voor het management van de OSI Convenience Europe GmbH. Het gebruik van de internetpagina’s van de OSI Convenience Europe GmbH is mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens; als een betrokkene echter gebruik wenst te maken van speciale zakelijke diensten via onze website kan het verwerken van persoonlijke gegevens nodig zijn. Als de verwerking van persoonlijke gegevens nodig is en er geen statutaire basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

Ons document over transparantie overeenkomstig Art. 13 en 14 AVG kan worden gedownload.

Het verwerken van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en voldoen aan de landspecifieke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming die van toepassing is op OSI Convenience Europe GmbH. Via deze verklaring inzake gegevensbescherming wil ons bedrijf het algemene publiek informeren over de aard, het toepassingsgebied en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Verder worden betrokkenen middels deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over de rechten die ze hebben.

Als gegevensverantwoordelijke heeft OSI Convenience Europe GmbH talloze technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige beveiliging te waarborgen van persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt. Op internet gebaseerde gegevensoverdracht kan echter in principe beveiligingsproblemen hebben, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Daarom staat het alle betrokkenen vrij om persoonsgegevens op andere wijze aan ons te verstrekken, zoals per telefoon.

1. Definities

De verklaring voor gegevensbescherming van OSI Convenience Europe GmbH is gebaseerd op de voorwaarden die worden gebruikt door de Europese wetgever voor de adoptie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het algemene publiek, alsmede onze klanten en zakenpartners. Om daar zeker van te zijn willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken we onder meer de volgende begrippen:

a) Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie is alle informatie die gerelateerd is aan een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een te identificeren natuurlijk persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, door kenmerken als een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meerdere eigenschappen die specifiek zijn voor de fysieke, geestelijke, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Een betrokkene is elke geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon, waarvan de persoonlijke informatie wordt verwerkt door de gegevensverantwoordelijke.

c) Verwerken

Verwerken is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke informatie of op verzamelingen persoonlijke informatie, al dan niet geautomatiseerd, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, aanpassen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

d) Beperking van verwerking

Beperking van verwerken is het markeren van opgeslagen gegevens met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke informatie bestaande uit het gebruik van persoonlijke informatie voor evaluatie van bepaalde persoonlijke aspecten aangaande een natuurlijke persoon, in het bijzonder voor analyse of voorspelling van aspecten omtrent de prestatie van die natuurlijke persoon in het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

f) Pseudonimisatie

Pseudonimisatie is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonlijke informatie niet langer kan worden herleid tot een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, ervan uitgaande dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk bewaard wordt en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonlijke informatie niet kan worden toegewezen aan een geïdentificeerd of te identificeren natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de natuurlijke of juridische persoon, openbare autoriteit, agentschap of ander lichaam dat, alleen of samen met anderen, de doelen en wijze van verwerking van persoonlijke gegevens bepaalt; waar de doelen en wijze van dergelijke verwerking wordt bepaald door wetgeving kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn of haar voordracht worden gegeven door die wetgeving.

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of juridische persoon, openbare autoriteit, agentschap of ander lichaam dat persoonlijke informatie namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of juridische persoon, openbare autoriteit, agentschap of ander lichaam waaraan de persoonlijke informatie wordt verstrekt, of dat nu een externe partij is of niet. Openbare autoriteiten die echter persoonlijke informatie ontvangen in het kader van een bepaalde informatieverzameling in overeenstemming met wetgeving worden niet gezien als ontvanger; de verwerking van dergelijke gegevens door die openbare instanties zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming in relatie tot het doel van die verwerking.

j) Externe partij

Een externe partij is een natuurlijke of juridische persoon, openbare autoriteit, agentschap of lichaam anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder directe aansturing van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, geautoriseerd zijn om persoonlijke informatie te verwerken.

k) Instemming

Instemming van de betrokkene is elke vrijwillig gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wens van de betrokkene waarmee, middels een verklaring of duidelijke bevestiging, toestemming wordt gegeven voor het verwerken van persoonlijke informatie die op hem of haar betrekking hebben.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), andere wetten omtrent gegevensbescherming die in lidstaten van de Europese Unie van kracht zijn en andere regels omtrent gegevensbescherming is:

OSI Convenience Europe GmbH

Hammer Landstraße 1a

41460 Neuss

Duitsland

Tel: +49 (0) 2131 - 12469-0

E-mail: service(at)osi.de

Website: www.foodworks.com

3. Naam en adres van de functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero

DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH

Robert-Bosch-Str. 11

85221 Dachau

Duitsland

Tel: +49 (0) 8131-77987-0

E-mail: info@dg-datenschutz.de

Website: dg-datenschutz.de

Een betrokkene mag op elk moment direct contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina’s van OSI Convenience Europe GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op het computersysteem via een internetbrowser.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamd cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van een cookie. Het bestaat uit een serie tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden gekoppeld aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Zo kunnen bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met het unieke cookie-ID.

Met het gebruik van cookies kan OSI Convenience Europe GmbH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden dan dat mogelijk zou zijn zonder cookies.

Middels een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals hiervoor gemeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers eenvoudiger te maken onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt hoeft niet bij elk bezoek gegevens in te voeren, omdat de website dit zelf kan doen, en een cookie wordt dus opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een ander voorbeeld is een cookie van een winkelmandje in een online winkel. De online winkel onthoudt de producten die een klant in zijn winkelmandje heeft geplaatst middels een cookie.

De betrokkene kan, op elk moment, de instelling van cookies via onze website voorkomen middels een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en zo permanent het instellen van cookies weigeren. Ook kunnen al ingestelde cookies op elk moment worden gewist via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene het instellen van cookies in de gebruikte internetbrowser blokkeert zijn wellicht niet alle functies van onze website volledig te gebruiken.

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van OSI Convenience Europe GmbH verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie als een betrokkene of geautomatiseerd proces de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Dit kan gaan om (1) het browsertype en gebruikte versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door de gebruiker, (3) de website waarvandaan het systeem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub-websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een ip-adres, (7) de internetprovider van het gebruikerssysteem, en (8) andere gelijksoortige gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze systemen voor informatietechnologie.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt OSI Convenience Europe GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is echter nodig om (1) de inhoud van de website correct te tonen, (2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze systemen voor informatietechnologie en websitetechnologie te waarborgen, en (4) wetshandhavende autoriteiten te voorzien van de benodigde informatie voor gerechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert OSI Convenience Europe GmbH anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel het vergroten van gegevensbeveiliging en gegevensveiligheid van ons bedrijf, en om een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens uit de logbestanden van de server worden afzonderlijk bewaard van de persoonlijke informatie die van een betrokkene is verkregen.

6. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke informatie

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonlijke informatie van de betrokkene alleen verwerken en bewaren voor de benodigde periode om het doel van opslag te bereiken, of voor zolang dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevende instanties waar de verwerkingsverantwoordelijke onder valt.

Als het doel voor opslag niet van toepassing is, of als een opslagperiode zoals voorgeschreven door de Europese wetgever of andere wetgevende instanties verloopt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met juridische vereisten.

7. Rechten van de betrokkene

a) Recht van bevestiging

Een betrokkene heeft het recht vanuit de Europese wet om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te vragen of zijn persoonlijke gegevens verwerkt worden. Als een betrokkene gebruik wil maken van zijn recht op bevestiging kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een willekeurige medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht van toegang

Een betrokkene heeft het recht vanuit de Europese wet om van de verwerkingsverantwoordelijke op elk moment gratis informatie te vragen over zijn of haar opgeslagen persoonlijke informatie en een kopie van deze informatie te krijgen. Verder geven de Europese richtlijnen en regels de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doelen van de verwerking;
 • de categorieën van de betrokken persoonlijke informatie;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens verstrekt worden of zullen worden, vooral ontvangers in andere landen of bij internationale organisaties;
 • waar mogelijk, de overwogen periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, als dat niet mogelijk is, de criteria die gebruikt worden om die periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonlijke informatie te vragen, dan wel beperking van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene, of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 • het bestaan van het recht om een klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • waar de persoonsgegevens niet worden verkregen van de betrokkene, alle beschikbare informatie omtrent de herkomst;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, waarnaar wordt verwezen in Artikel 22(1) en (4) van de AVG en, in ieder geval in die situaties, betekenisvolle informatie over de logica die daarbij gebruikt wordt, alsmede de significantie en overwogen gevolgen van zulke verwerking voor de betrokkene.

Verder heeft de betrokkene het recht om informatie te krijgen over of persoonlijke informatie is overgedragen aan een ander land of een internationale organisatie. Als dat het geval is heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de gepaste veiligheidsmaatregelen omtrent die overdracht.

Als een betrokkene gebruik wil maken van zijn recht op toegang kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een willekeurige medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht van rectificatie

Een betrokkene heeft het recht vanuit de Europese wet om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens van zichzelf. Rekening houdend met de doelen van de verwerking heeft de betrokkene het recht om incomplete persoonlijke informatie te laten aanvullen, waaronder door het geven van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene gebruik wil maken van zijn recht op rectificatie kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een willekeurige medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht van verwijdering (Recht om vergeten te worden)

Een betrokkene heeft het recht vanuit de Europese wet om van de verwerkingsverantwoordelijke verwijdering van persoonlijke informatie van zichzelf te vragen zonder onnodige vertraging, en de verwerkingsverantwoordelijke heeft de verplichting om persoonlijke informatie zonder onnodige vertraging te verwijderen als een van de volgende gronden van toepassing is, en zolang verwerken niet nodig is:

 • De persoonlijke informatie is niet langer nodig in relatie tot het doel waarvoor het verzameld is of anderszins wordt verwerkt.
 • De betrokkene trekt toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd op basis van punt (a) van Artikel 6(1) van de AVG, of punt (a) van Artikel 9(2) van de AVG, en waar er geen juridische basis is voor de verwerking.
 • Het gegevensonderwerp tekent bezwaar aan tegen de verwerking op basis van Artikel 21(1) van de AVG en er zijn geen hogere juridische gronden voor de verwerking, of het gegevensonderwerp tekent bezwaar aan tegen de verwerking op basis van Artikel 21(2) van de AVG.
 • De persoonlijke informatie is onwettig verwerkt.
 • De persoonlijke informatie moet worden verwijderd voor naleving van de wettelijke verplichting waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt.
 • De persoonlijke informatie is verzameld in relatie tot het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij zoals genoemd in Artikel 8(1) van de AVG.

Als een van voornoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene vraagt om het verwijderen van persoonlijke informatie die wordt opgeslagen door OSI Convenience Europe GmbH, mag hij of zij, op elk moment, contact opnemen met een willekeurige medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van OSI Convenience Europe GmbH zal onmiddellijk waarborgen dat het verzoek tot verwijdering direct verwerkt wordt.

Waar de verwerkingsverantwoordelijke persoonlijke informatie openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig Artikel 17(1) verplicht is om persoonlijke informatie te verwijderen zal de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van implementatie, redelijke stappen ondernemen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonlijke informatie verwerken op de hoogte te brengen van het feit dat de betrokkene verwijdering heeft gevraagd door die verwerkingsverantwoordelijken van alle links naar, of kopie of vermenigvuldiging van, dergelijke persoonlijke informatie, voor zover verwerking niet nodig is. Een medewerker van OSI Convenience Europe GmbH zal in individuele gevallen de benodigde maatregelen nemen.

e) Recht van beperking van verwerking

Een betrokkene heeft het recht vanuit de Europese wet om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van verwerking te vragen als een van het volgende van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonlijke informatie wordt betwist door de betrokkene, waarna de verwerkingsverantwoordelijke de tijd krijgt om de juistheid van de persoonlijke informatie te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene stemt niet in met verwijdering van de persoonlijke informatie en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonlijke informatie niet langer nodig voor het doel van de verwerking, maar ze zijn nodig voor de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op basis van Artikel 21(1) van de AVG gedurende de periode dat geverifieerd moet worden of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke belangrijker zijn dan die van de betrokkene.

Als aan een van voorgaande voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wil verzoeken tot beperking van de verwerking van persoonlijke informatie die wordt opgeslagen door OSI Convenience Europe GmbH, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van OSI Convenience Europe GmbH zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht van gegevensoverdracht

Een betrokkene heeft het recht vanuit de Europese wet, om de persoonlijke informatie van zichzelf te ontvangen, die is verstrekt aan een verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke die de gegevens nu bezit, voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig punt (a) van Artikel 6(1) van de AVG of punt (a) van Artikel 9(2) van de AVG, of op een contract op basis van punt (b) van Artikel 6(1) van de AVG, en de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd, zolang de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die het openbare belang dient of ter uitvoering van een officiële autoriteit die de verwerkingsverantwoordelijke heeft.

Verder heeft de betrokkene door uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdracht op basis van Artikel 20(1) van de AVG, het recht op directe overdracht van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere, waar dat technisch mogelijk is en waar de uitvoering daarvan geen negatieve gevolgen heeft op het recht van vrijheid van anderen.

Om het recht van gegevensoverdracht te kunnen uitoefenen kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van OSI Convenience Europe GmbH.

g) Recht van bezwaar

Een betrokkene heeft het recht vanuit de Europese wet om op elk moment bezwaar te maken, op gronden gerelateerd aan zijn of haar specifieke situatie, tegen verwerking van persoonlijke informatie over zichzelf, die is gebaseerd op punten (e) of (f) van Artikel 6(1) van de AVG. Dit is ook van toepassing op profilering op basis van deze bepalingen.

OSI Convenience Europe GmbH zal niet langer de persoonlijke informatie verwerken in het geval van bezwaar, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die boven het belang, de rechten en de vrijheid van de betrokkene uit stijgen, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als OSI Convenience Europe GmbH persoonlijke informatie verwerkt voor directe marketingdoeleinden heeft de betrokkene op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke informatie voor dergelijke marketing. Dit is van toepassing op profilering voor zover dit gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen het feit dat OSI Convenience Europe GmbH verwerkt voor direct marketing zal OSI Convenience Europe GmbH niet langer persoonlijke informatie verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht, op gronden in relatie tot zijn of haar specifieke situatie, om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke informatie van zichzelf door OSI Convenience Europe GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoelen, of voor statistieke doeleinden op basis van Artikel 89(1) van de AVG, tenzij de verwerking nodig is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd voor openbaar belang.

Om het recht op bezwaar te kunnen uitvoeren mag de betrokkene contact opnemen met een willekeurige medewerker van OSI Convenience Europe GmbH. Daarnaast is de betrokkene vrij in het kader van gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niet in strijd met richtlijn 2002/58/EC, om zijn of haar recht te gebruiken om geautomatiseerd bezwaar te maken op basis van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Een betrokkene heeft het recht vanuit de Europese wet om niet onderhevig te zijn aan een beslissing op uitsluitend geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waardoor juridische gevolgen voor hem of haar gaan gelden, of op soortgelijke wijze gevolgen oplevert voor hem of haar, zolang het besluit (1) niet nodig is voor deelname aan, of de uitvoering van, een contract tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) niet is geautoriseerd door wetgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke gehouden is en waarin ook gepaste maatregelen beschreven staan voor bescherming van de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op expliciete toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) nodig is voor deelname aan, of de uitvoering van, een contract tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de expliciete toestemming van de betrokkene, zal OSI Convenience Europe GmbH gepaste maatregelen nemen om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, ten minste het recht om menselijke tussenkomst te vragen aan de zijde van de verwerkingsverantwoordelijke, om zijn of haar standpunt te verduidelijken en bezwaar te maken tegen de beslissing.

Als de betrokkene zijn recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van OSI Convenience Europe GmbH.

i) Recht van intrekken toestemming gegevensbescherming

Een betrokkene heeft het recht vanuit de Europese wet om zijn of haar toestemming voor verwerking van zijn of haar persoonlijke informatie op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekken van toestemming wenst uit te oefenen kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van OSI Convenience Europe GmbH.

8. Beleid voor gegevensbeveiliging over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke het onderdeel Google Analytics (met anonimisering) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenbrengen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een service voor webanalyse verzamelt, onder meer, gegevens over de website waar de persoon vandaan komt (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoelang een subpagina is bezocht. Webanalyse wordt vooral gebruikt voor de optimalisatie van een website en om kosten-baten-analyse te kunnen uitvoeren voor internetadvertenties.

De uitvoerder van het onderdeel Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse middels Google Analytics gebruikt de verwerkingsverantwoordelijke de applicatie ""_gat. _anonymizeIp"". Met deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene doorgegeven aan Google en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat gebonden is aan de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer, om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te maken, met daarin de activiteiten op onze websites, en om andere diensten te leveren over het gebruik van onze internetsite voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het computersysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van een cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Met elke oproep van een van de pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een Google Analytics-component geïntegreerd is, zal de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch gegevens via Google Analytics sturen voor online reclame en het toewijzen van commissies aan Google. Gedurende deze technische procedure krijgt Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, waardoor Google onder meer kan bepalen waar bezoekers en kliks vandaan komen en zo hun commissie te kunnen uitrekenen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals tijd van toegang, locatie van de bezoeker, en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Met elk bezoek aan onze website worden dergelijke persoonlijke gegevens, waaronder IP-adres van de verbinding die door de betrokkene gebruikt wordt, verzonden aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke informatie die is verzameld binnen deze technische procedure doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven aangegeven, het instellen van cookies via onze website op elk moment tegengaan door een overeenkomstige aanpassing in de instellingen van de browser en zo permanent het instellen van cookies blokkeren. Een dergelijke aanpassing aan de internetbrowser voorkomt ook dat Google Analytics een cookie kan plaatsen op het computersysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn bij Google Analytics op elk moment verwijderd worden via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens die zijn gegenereerd door Google Analytics, gerelateerd aan het gebruik van deze website, alsmede de verwerking van deze gegeven door Google en de mogelijkheid om die uit te sluiten. Voor dit doel moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens over het bezoek aan internetpagina’s niet mogen worden overgedragen aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google gezien als een bezwaar. Als de computer van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te blokkeren. Als de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon in dezelfde invloedssfeer is gedeïnstalleerd, of uitgeschakeld, is het mogelijk de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het toepasselijke beleid voor gegevensbescherming van Google is te vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht via de volgende link https://www.google.com/analytics/.

9. Juridische basis voor de verwerking

Art. 6(1) lid. a AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor we toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonlijke informatie nodig is voor de uitvoering van een contract waar een betrokkene partij is, zoals dat het geval is, bijvoorbeeld, als verwerkingshandelingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een dienst te leveren, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6(1) lid. b AVG. Hetzelfde is van toepassing op dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract, bijvoorbeeld in het geval van vragen omtrent onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderhevig is aan een wettelijke verplichting waarvoor verwerking van persoonlijke informatie vereist is, zoals uitvoering van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lid. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonlijke gegevens nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuur